OM CALAMO

Verksamhetspolicy Calamo AB

Verksamhetspolicy för kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö.
 
Calamo verkar inom huvudsakligen fyra områden:
- Behandling och försäljning av rostfria stålrör och rördelar med speciella ytkrav.
- Legoytbehandling av rostfria komponenter och tillverkning av elektrolyter för rostfritt gods.
- Konstruktion och byggnation av ytbehandlingsanläggningar.
- Prefabricering av rostfria rör och rördelar till sammansatta system.
 
Kvalitetsarbetet och produktutvecklingen styrs utifrån ett tydligt kundfokus och kunders kvalitetskrav.
 
Vi ska följa gällande lagstiftning och andra krav samt arbeta med ständiga förbättringar inom områdena miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
 
Vårt arbetsmiljöarbete skall vila på gemensamma värderingar.
I vår jämställdhetsplan framgår hur företaget arbetar med jämställdhetsfrågor och motverkar kränkande särbehandling och diskriminering.
 
Vi bedriver ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att förebygga risker, arbetsskador och olycksfall på vår arbetsplats. Detta inkluderar risk för skador och ohälsa på grund av kemiska hälsorisker.
 
Miljöarbetet på Calamo skall verka för att minimera påverkan på den yttre miljön.
Avfall och föroreningar från verksamheten skall minimeras genom förebyggande arbete och målstyrning. Risker runt frätande och brandfarliga ämnen skall begränsas genom säker lagring och hantering.
 
 
Molkom, december 2016 
Joakim Ericsson VD, Calamo AB